Le collège des bourgmestre et échevins

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

1° de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police;

2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal;

4° de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune;

5° de la surveillance des services communaux;

6° de la direction des travaux communaux;

7° de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;

8° de l’engagement des ouvriers communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires;»

9° du contrôle de la composition régulière des conseils des fabriques d’église;

10° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux. Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts;

11° de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil.

 


 Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

 

 Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.

Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.

 

 

 
Schäfferotserklärung

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger!
An der Gemengerotssëtzung vum 16ten Dezember 2011 huet de Buergermeeschter d'Schäfferotserklärung virgedroen. Op dëser Plaatz brénge mir Iech eng kondenséiert Versioun dovun:
„ Eis Gemeng huet zu dësem Moment 1900 Awunner. Op Grond vun de genehmegte Lotissementer an deenen déi an der Etude sinn gi mir dervun aus, dass d'Gemeng Garnech a 6 Joer, also 2018, ronn 2300 Awunner ziele wäert. Et besteet eng Unanimitéit am Gemengerot, déi sech op eng grouss Majoritéit vun eiser Populatioun baséiert, dass d'Gemeng Garnech eegestänneg bleiwe soll. Als Konsequenz dovunner brauche mir vergläichbar Gemengeninfrastrukturen an dat selwecht administrativt Ëmfeld wéi eis grouss Nopeschgemengen.
Bei ville Punkte si mer gutt opgestallt, bei anere manner gutt an do musse mir upaken.

Kommunal Infrastrukturen:

  • Eist Stroossen- a Weenetz ass an engem allgemeng gudden Zoustand, eenzel Defiziter mussen an de nächste Joeren ugepaakt ginn,
  • Am Kanalnetz fuere mir virun fir d'Schwaachpunkte vum Réseau an der ganzer Gemeng een nom aneren z'eliminéieren.     Eng Investitioun an d'Zukunft vun eiser Gemeng ass de Bau vum neien Drénkwaasserbasseng vun 2 x 250 m3. Dofir stinn 2.000.000 € am Budget.
  • Eis schoulesch Infrastrukture sinn duerch d'Investitioune vun de leschte 15 Joer op engem ganz gudde Niveau. D'Moderniséierung vun der aler Gemeng ass Enn Januar 2012 ofgeschloss. Da steet genuch Schoulraum zur Verfügung fir d'Wuesse vun eiser Populatioun opzefänken.           Fir 2013 gesi mir d'Renovatioun vun der "Mëttelschoul" fir.    Mat allen Akteuren aus der "Ecole fondamentale" schaffe mir och e neien Amenagement vum Schoulhaff zu Garnech aus.
  • D'Maison Relais wäert am Hierscht no enger Bauzäit vu ronn 2 Joer ageweit ginn. Bis et esou wäit ass sinn 2012 weider 2.000.000 € verschafft ginn. Gläichzäiteg gëtt och e Parking mat 16 Plaze laanscht d'Rue de l'Ecole beim Mehlingshaus fir 320.000 € gebaut.
  • Am Laf vun 2012 ginn all eis Spillplazen op de Leescht geholl an op de leschte Stand gesat. Dofir stinn 80.000 € am Budget.
  • Weider investéiere mir 50.000 € fir d'Sécherheet vun eise Bierger als Foussgänger am Stroosseverkéier ze verbesseren. Dëst Joer kommen 2 rout Luuchten op d'Dräikantonsstrooss, eng éischt op Duelem bei de Pëtz an déi zweet op Garnech bei d'Kräizung mat der Rue Nic Arend.
  • 2012 fänken mir och un, zesumme mat eise Pompjeeën, un engem neie Pompjeesbau fir de Service d'Incendie et de Sauvetage ze plangen. Dëse Bau kennt op Garnech zwëschen den Multisportplaatz an de Kierfecht stoen an ass fir Enn 2014 fäerdeg.    
Kommunal Strukturen:
  • Mat enger neier Internetsäit a mat engem Bäitrëtt zu den Déngschter vu "macommune.lu" verbessere mir am Sënn vun eise Bierger den Service vun der Gemengeverwaltung.
  • Mir wëlle vermeiden dass eis Gemeng eng Commune dortoir gëtt.    Dofir hu mir am Kader vum Plan de développement communal (PDC) eng partizipativ Approche an d'A gefaasst. Fir dëse Plang gesi mir eng Duerfentwécklungskommissioun pro Duerf fir, an deeër interesséiert Bierger zesumme mat Spezialisten eng Analyse vun der aktueller Situatioun maachen. Mat engem Urbanist gëtt dann en Avant-Projet op d'Been gesat deen dann am Gemengerot diskutéiert gëtt. Mir fänken 2012 mat den Dierfer Duelem a Koler un!     Eist Ziel ass et fir 2014 éischt konkret Resultater ze presentéieren.
  • Mir wëllen d'Mobilitéit (zu Fouss, mam Vëlo, mam Bus oder mat enger eegener Navette) zwëschen eisen Dierfer verbesseren a mir denken och un eng Connectioun mam Wandhaff.    

Et kennt also vill Aarbecht op eis duer!
Eng staark Gemeng zeechent sech och doduerch aus, dass d'Vertrieder vun de Biergerinnen a Bierger am Gemengerot un engem Strang an an déi selwecht Richtung zéien. Dat huet mä Virgänger mat eis zesummen excellent hi kritt. Ech géif ganz gären op dem selwechte Wee weiderfueren.“

De Schäfferot

 

 

macommune.lu
Garnich_Placeholder Logo Pacte Climat.JPG
1. Georges Fohl

 

      Bourgmestre
2. Nico Biver

 

         Echevin
3. Henri Franck

 
   

         Echevin

© Administration Communale de Garnich