PhotosCatégorie

Toutes
2018_05_18 Kulturdag fir Kanner (16).JPG 2018_05_18 Kulturdag fir Kanner
18/05/2018
2018_05_05 Digitale Spillnomëtten (16).jpg 2018_05_05 Digitale Spillnomëtten
05/05/2018, Dahlem
2018_04_30 Meekranz mat den Opel Hecktriebler (1).jpg 2018_04_30 Meekranz mat den Opel Hecktriebler
30/04/2018
2018_04_29 Festival Elsy Jacobs (6).jpg 2018_04_29 Festival Elsy Jacobs
29/04/2018
2018_03_24 Galaconcert (2).JPG 2018_03_24 Galaconcert Garnecher Musek
24/03/2018
2018_03_17 Schülerauditioun (1).jpg 2018_03_17 Schülerauditioun
17/03/2018
2018_03_17 Grouss Botz Héiweng (9).jpg 2018_03_17 Grouss Botz Héiweng
17/03/2018
2018_03_16 Feier fir déi nei an al gewielte Gemengevertrieder (22).JPG 2018_03_16 Feier fir déi nei an al gewielte Gemengervertrieder
16/03/2018, Veräinshaus Garnich
2018_02_18 Buergbrennen Garnich (17).JPG 2018_02_18 Buergbrennen Garnich
18/02/2018
2018_02_17 Buergbrennen Koler (2).jpg 2018_02_17 Buergbrennen Koler
17/02/2018
2018_02_04 Kannerfuesbal Wandertramps (3).jpg 2018_02_04 Kannerfuesbal vun de Wandertramps
04/02/2018
2018_02_03 Garnech am Damp (12).JPG 2018_02_03 Garnech am Damp
03/02/2018
2018_01_21 Marche populaire Wandertramps (11).jpg 2018_01_21 Marche populaire Wandertramps
21/01/2018
2018_01_07 Neijoerspatt Duelemer Leit (8).jpg 2018_01_07 Neijoerspatt Duelemer Leit
07/01/2018
2017_12_22 Chrëschtconcert (1).JPG 2017_12_22 Chrëschtconcert
22/12/2017
2017_12_15-17 Theater Garnecher Musek
15/12/2017
2017_12_09 Concert d'avent (1).JPG 2017_12_09 Concert d'avent
09/12/2017
2017_12_04 St Nicolas au préscolaire (1).jpg 2017_12_04 St Nicolas au préscolaire
04/12/2017
2017_12_04 St Nicolas au précoce (5).jpg 2017_12_04 St Nicolas au précoce
04/12/2017
2017_12_03 Adventsfeier mat Hobbyausstellung (1).jpg 2017_12_03 Adventsfeier mat Hobbyausstellung
03/12/2017
2017_11_26 Seniorefeier (31).JPG 2017_11_26 Seniorefeier
26/11/2017
2017_11_26 Tournoi Monte Carlo (24).jpg 2017_11_26 Tournoi Monte Carlo
26/11/2017
2017_11_18 Bamplanzaktioun (5).JPG 2017_11_18 Bamplanzaktioun
18/11/2017
2017_10_27 Heckeplanzaktioun (10).jpg 2017_10_27 Heckeplanzaktioun
27/10/2017
2017_10_26 Conférence sur le 'loup' (1).jpg 2017_10_26 Conférence sur le 'loup'
26/10/2017
2017_10_22 Hierschtfest (3).jpg 2017_10_22 Hierschtfest 'Gaart an Heem'
22/10/2017, Garnich
2017_10_15 Journée commémorative (7).jpg 2017_10_15 Journée commémorative
15/10/2017, Garnich
2017_10_14 Hämmelsmarsch Koler (9).jpg 2017_10_14 Hämmelsmarsch Koler
14/10/2017, Kahler
2017_10_01 Aweiung Duerfplaz Duelem (13).JPG 2017_10_01 Aweiung Duerfplaz Duelem
01/10/2017
2017_08_13 Duerffest Héiweng (4).jpg 2017_08_13 Duerffest Héiweng
13/08/2017, Hivange
2017_07_14-2017_07_16 Béier- an Duerffest Koler (35).jpg 2017_07_14-2017_07_16 Béier- an Duerffest Koler
14/07/2017, Kahler
2017_07_08 Garnich beweegt sech (12).JPG 2017_07_08 Garnich beweegt sech
08/07/2017
2017_07_08 Cajón-Workshop (14).jpg 2017_07_08 Cajón-Workshop
08/07/2017, Dahlem
2017_06_30-2017_07_02 Hamefest (11).JPG 2017_06_30-2017_07_02 Hamefest
30/06/2017, Garnich
2017_06_22 Remise des médailles et diplômes (19).jpg 2017_06_22 Remise des médailles et diplômes
22/06/2017, Veräinshaus Garnich
2017_06_22 Fête nationale (21).jpg 2017_06_22 Fête nationale
22/06/2017, Garnich
2017_06_14 Inauguration SIS (17).JPG 2017_06_14 Inauguration service d'incendie et de sauvetage
14/06/2017, Garnich
2017_05_26 Fête des voisins Dahlem (1).jpg 2017_05_26 Fête des voisins Dahlem
26/05/2017
2017_05_26 Fête des voisins Hivange (3).JPG 2017_05_26 Fête des voisins Hivange
26/05/2017, Hivange
2017_05_19 Tournoi de pétanque nocturne (15).JPG 2017_05_19 Tournoi de pétanque nocturne
19/05/2017
2017_04_13 Ouschtereeër fierwen (9).JPG 2017_04_13 Ouschtereeër fierwen
13/04/2017
2017_03_18 Grouss Botz Héiweng (5).jpg 2017_03_18 Grouss Botz Héiweng
18/03/2017
2017_03_18 Galaconcert Garnecher Musek (8).jpg 2017_03_18 Galaconcert Garnecher Musek
18/03/2017
2017_03_11 Schülerauditioun (8).JPG 2017_03_11 UGDA Schülerauditioun
11/03/2017
2017_03_07 Projection film DEMAIN (1).JPG 2017_03_07 Projection film DEMAIN
07/03/2017, Dippach
2017_03_05 Buergbrennen Garnich (6).jpg 2017_03_05 Buergbrennen Garnich
05/03/2017
2017_03_04 Buergbrennen Koler (15).jpg 2017_03_04 Buergbrennen Koler
04/03/2017, Kahler
2017_02_19 Kannerfuesbal Wandertramps (1).jpg 2017_02_19 Kannerfuesbal vun de Wandertramps
19/02/2017
2017_01_22 Marche populaire Wandertramps (6).jpg 2017_01_22 Marche populaire Wandertramps
22/01/2017, Garnich
2016_12_23 Chrëschtconcert (22).JPG 2016_12_23 Chrëschtconcert
23/12/2016, Kierch Garnich
2016_12_16-18 Theater (16).JPG 2016_12_16-18 Theater
16/12/2016, Veräinshaus Garnich
2016_12_11 Tournoi futsal U7 (1).jpg 2016_12_11 Tournoi de futsal U7
11/12/2016, Garnich
2016_12_05 St Nicolas (7).jpg 1016_12_05 St Nicolas
05/12/2016, Veräinshaus Garnich
2016_12_04 Adventsfeier mat Hobbymoart (16).JPG 2016_12_04 Adventsfeier mat Hobbymoart
04/12/2016, Veräinshaus Garnich
2016_11_27 Tournoi de cartes 'Monte Carlo' (22).JPG 2016_11_27 Tournoi de cartes "Monte Carlo"
27/11/2016, Am Keller Dahlem
2016_11_27 Chrëschtfeier 3. Alter (1).JPG 2016_11_27 Chrëschtfeier 3. Alter
27/11/2016, Veräinshaus Garnich
2016_11_26 Adventsconcert (7).JPG 2016_11_26 Adventsconcert
26/11/2016, Église Garnich
2016_10_28 Heckeplanzaktioun (1).JPG 2016_10_28 Heckeplanzaktioun
28/10/2016, Garnich
2016_10_09 Journée commémorative (12).JPG 2016_10_09 Journée de Commémoration Nationale
09/10/2016, Garnich
2016_10_02 Jazz am Keller (5).jpg 2016_10_02 Jazz am Keller
02/10/2016, Dahlem
2016_09_25 Bénédiction nouvel orgue (1).JPG 2016_09_25 Bénédiction nouvel orgue
25/09/2016, Garnich
2016_08_14 Duerffest Hivange 2.jpg 2016_08_14 Duerffest Hivange
14/08/2016
2016_07_16 Visite Vianden (1).JPG 2016_07_16 Visite Vianden (Duelemer Leit asbl)
16/07/2016
2016_07_15 Béierfest an Duerffest Koler (1).JPG 2016_07_15 Béierfest an Duerfest Koler
15/07/2016
2016_07_10 Public Viewing Finale EM (3).jpg 2016_07_10 Public Viewing Finale EM
10/07/2016
2016_07_09 Porte ouverte Alfa Romeo Club (3).jpg 2016_07_09 Porte ouverte Alfa Romeo Club
09/07/2016
2016_07_03 Hamefest (11).JPG 2016_07_03 Hamefest
03/07/2016
2016_07_02 Garnich beweegt sech (1).JPG 2016_07_02 Garnich beweegt sech
02/07/2016, Garnich
2016_07_02 Top Perche Garnich (15).jpg 2016_07_02 Top Perche Garnich
02/07/2016
2016_06_22 Fête nationale (14).JPG 2016_06_22 Fête nationale
22/06/2016
2016_06_17 Schoulchartafest (42).JPG 2016_06_17 Schoulchartafest
17/06/2016
2016_06_16 Fakellaf (5).JPG 2016_06_16 Fakellaf 125 Joer Déifferdenger Pompjeeën
16/06/2016
2016_06_11 Coupe scolaire (15).JPG 2016_06_11 Coupe scolaire
11/06/2016
2016_06_11 Concert de bienfaisance église Garnich (6).JPG 2016_06_11 Concert de bienfaisance église Garnich
11/06/2016, Garnich
2016_05_28 Insektenhotel opriichten (6).jpg 2016_05_28 Insektenhotel opriichten
28/05/2016, Dahlem
2016_05_06 Journée culturelle à l'école (13).jpg 2016_05_06 Journée culturelle à l'école
06/05/2016
2016_05_01 Festival Elsy Jacobs (8).jpg 2016_05_01 Festival Elsy Jacobs
01/05/2016, Garnich
2016_04_16 Grouss Botz Hivange (1).JPG 2016_04_16 Grouss Botz Hivange
16/04/2016, Hivange
2016_04_16 Cabaret-Owend (5).JPG 2016_04_16 Cabaret-Owend mam Detlev Schönauer
16/04/2016, Garnich, Veräinshaus
2016_03_25 Fréijoersbotz (10).JPG 2016_03_25 Fréijoersbotz
25/03/2016
2016_03_24 Ouschtereeëraktioun (2).JPG 2016_03_24 Ouschtereeëraktioun
24/03/2016
2016_03_219 Grouss Botz Koler (1).jpg 2016_03_19 Grouss Botz zu Koler
19/03/2016
2016_03_19 Concert Music with friends (15).JPG 2016_03_19 Concert "Music with friends"
19/03/2016
2016_03_12 Schülerauditioun (25).JPG 2016_03_12 Schülerauditioun Muekschoul
12/03/2016
2016_02_14 Buergbrennen Garnich (10).jpg 2016_02_14 Buergbrennen Garnich
14/02/2016
2016_02_13 Buergbrennen Koler (7).JPG 2016_02_13 Buergbrennen Koler
13/02/2016, Koler
2016_01_31 Kannerfuesbal (14).JPG 2016_01_31 Kannerfuesbal
31/01/2016, Garnich, Veräinshaus
2016_01_17 Wandertramps (21).JPG 2016_01_17 Wandertramps
17/01/2016, Garnich
2015_12_19 Chrëschtconcert Museksschoul (3).JPG 2015_12_19 Chrëschtconcert Museksschoul
19/12/2015, Garnich, Kierch
2015_12_13 Théâtre (21).JPG 2015_12_13 Théâtre Pompiers-Fanfare
13/12/2015
2015_12_04 Fête St Nicolas (13).jpg 2015_12_04 Fête St Nicolas
04/12/2015, Garnich
2015_12_01 Remise prix Inclusion (1).JPG 2015_12_01 Remise prix Inclusion
01/12/2015
Chrëschtfeier 3. Alter (8).JPG 2015_11_29 Chrëschtfeier 3. Alter
29/11/2015, Garnich, Veräinshaus
2015_11_28 Concert d'avent (6).JPG 2015_11_28 Concert d'avent
28/11/2015, Garnich, église
2015_11_21 Bamplanzaktioun (7).JPG 2015_11_21 Bamplanzaktioun
21/11/2015, Dahlem
2015_11_13 Krimidinner (24).JPG 2015_11_13 Krimidinner
13/11/2015, Veräinshaus Garnich
2015_10_30 Heckeplanzaktioun (19).JPG 2015_10_30 Heckeplanzaktioun
30/10/2015, Garnich
2015_10_24 Gala Concert Pompiers-Fanfare (2).JPG 2015_10_24 Gala-Concert, journée mondiale du don d'organes
24/10/2015, Veräinshaus, Garnich
2015_10_11 Journée commémorative (20).jpg 2015_10_11 Journée commémorative
11/10/2015, Garnich
2015_10_09 Koler Kiermes (1).JPG 2015_10_09 Koler Kiermes
09/10/2015, Kahler
Duelemer Kiermes (13).jpg 2015_10_04 Duelemer Kiermes
04/10/2015, Dahlem, Am Keller
2015_08_16 Summerfest Héiweng (24).jpg 2015_08_16 Summerfest Héiweng
16/08/2015, Hivange, Al Spillschoul
2015_07_17 Béierfest an Duerffest Kahler (1).jpg 2015_07_17 Béierfest an Duerffest Kahler
17/07/2015
IMG_2585.jpg 2015_07_11 Garnich beweegt sech
11/07/2015, Garnich
2015_07_05 Hamefest (2).jpg 2015_07_05 Hamefest
05/07/2015, Garnich
2015_07_03 Hamefest (2).jpg 2015_07_03 Hamefest
03/07/2015, Garnich
2015_07_01 Summa Zauba (2).jpg 2015_07_01 Summa Zauba
01/07/2015, Garnich
DSC_0077.JPG 2015_06_22 Nationalfeierdag Garnich 2
22/06/2015, Garnich
DSC_0019.JPG 2015_06_22 Nationalfeierdag Garnich 1
22/06/2015, Garnich
Concert pour record à Dahlem (7).jpg 2015_06_20 Concert pour record à Dahlem
20/06/2015
Remise des prix concours  festival Elsy Jacobs 1.JPG 2015_06_09 Remise du prix concours festival Elsy Jacobs
19/06/2015

Un ‘Vol à deux en Montgolfière’, offert par la firme RCM de Stuppicht), pour la gagnante Michèle Thomas
Mir 'pimpen' eis Still (7).jpg 2015_05_27 Mir 'pimpen' eis Still
27/05/2015, Dahlem
2000. Awunner Garnich (8).jpg 2015_05_11 2000. Awunner Garnich
11/05/2015, Garnich
2015_05_10 Klengkonschtfestival - Concert Les Gavroches 1 (7).JPG 2015_05_10 Klengkonschtfestival - Concert Les Gavroches
10/05/2015
2015_05_10 Klengkonschtfestival - Show La Graine du Fou 1 (2).JPG 2015_05_10 Klengkonschtfestival - Show La Graine du Fou
10/05/2015
2015_05_10 Klengkonschtfestival - Concert Guy Schadeck 5tet 1 (11).JPG 2015_05_10 Klengkonschtfestival - Concert Guy Schadeck 5tet
10/05/2015
2015_05_09 Klengkonschtfestival - Cabaret Batter Séiss 1 (1).JPG 2015_05_09 Klengkonschtfestival - Cabaret Batter Séiss
09/05/2015
2015_05_09 Klengkonschtfestival - Liesung Monique Feltgen 1 (6).JPG 2015_05_09 Klengkonschtfestival - Liesung Monique Feltgen
09/05/2015
2015_05_08 Klengkonschtfestival - Cabaret Lëtzebuerg de Lëtzebuerger 1 (3).JPG 2015_05_08 Klengkonschtfestival - Cabaret Lëtzebuerg de Lëtzebuerger
08/05/2015
2015_05_08 Klengkonschtfestival - Concert Raquel Barreira Band 1 (5).JPG 2015_05_08 Klengkonschtfestival - Concert Raquel Barreira Band
08/05/2015
2015_05_08 Klengkonschtfestival - Den Zaff an d'Zauberflüt 1 (8).JPG 2015_05_08 Klengkonschtfestival - Den Zaff an d'Zauberflüt
08/05/2015
2015_05_08 Klengkonschtfestival - Carlo Koffer 1 (10).JPG 2015_05_08 Klengkonschtfestival - Carlo Koffer
08/05/2015
2015_05_08 Klengkonschtfestival - D'Elisa, de Liso an dee schwaarze Ritter 1 (7).JPG 2015_05_08 Klengkonschtfestival - D'Elisa, de Liso an dee schwaarze Ritter
08/05/2015
Festival Elsy Jacobs (70).jpg 2015_05_01 Festival Elsy Jacobs 3
01/05/2015
Festival Elsy Jacobs (35).jpg 2015_05_01 Festival Elsy Jacobs 2
01/05/2015, Garnich
Festival Elsy Jacobs (8).jpg 2015_05_01 Festival Elsy Jacobs 1
01/05/2015, Garnich
Journée pédagogique (1).JPG 2015_04_25 Journée pédagogique
25/04/2015, Garnich
Conférence de presse festival Elsy Jacobs (1).JPG 2015_04_21 Conférence de presse festival Elsy Jacobs
21/04/2015, Garnich
Fréijoersbotz 2015 (1).jpg 2015_04_03 Fréijoersbotz
03/04/2015
Affiche GALA CONCERT_2015.jpg 2015_03_21 Concert Pompiers-Fanfare
21/03/2015, Garnich, Veräinshaus
DSC_0336.JPG 2015_03_14 Auditioun vun der Musikschoul
14/03/2015, Garnich, Veräinshaus
DSC_7930 - Copie.JPG 2015_02_22 Buergbrennen
22/02/2015, Garnich, Botterkräiz
2015-02-08  UGDA Remise des Diplômes 1.jpg 2015_02_08 Remise des diplômes UGDA
08/02/2015, Kehlen, Centre Prince Guillaume
Présentation cadastre solaire 1.jpg 2015_01_27 Présentation cadastre solaire
27/01/2015, Garnich, Veräinshaus
IMG_0617.JPG 2015_01_18 Wandertramps
18/01/2015, Garnich, Veräinshaus
Remise des chèques concert Musique Militaire - Photo.JPG 2015_01_15 Remise des chèques concert Musique Militaire
15/01/2015, Garnich, Festsall Gemeng
DSC_0099.JPG 2014_12_20 Chrëschtconcert
20/12/2014, Garnich, Église
DSC_0174.JPG 2014_12_13 Theater Pompiers-Fanfare Garnich
13/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4039.JPG 2014_12_03 St Nicolas 5
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4486.JPG 2014_12_03 St Nicolas 6
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4596.JPG 2014_12_03 St Nicolas 7
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4341.JPG 2014_12_03 St Nicolas 4
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4164.JPG 2014_12_03 St Nicolas 1
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4520.JPG 2014_12_03 St Nicolas 2
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
03122014-DSC_4084.JPG 2014_12_03 St Nicolas 3
03/12/2014, Garnich, Veräinshaus
DSC_0106.JPG 2014_11_23 Fête du 3e âge
23/11/2014, Garnich, Veräinshaus
DSC_0002.JPG 2014_10_26 Thé dansant ALINDO
26/10/2014, Garnich, Veräinshaus
DSC_0340.JPG 2014_10_24 Concert Musique Militaire
24/10/2014, Garnich, Hall sportif
IMG_0528.JPG 2014_10_24 Heckeplanzaktioun
24/10/2014, Garnich
DSC_0214.JPG 2014_10_18 Exposition Artrio - Gnad&Tronnier
18/10/2014, Garnich, Festsall Gemeng
DSC01187.JPG 2014_10_12 Journée de commémoration nationale
12/10/2014
Garnich - Best of (35).jpg La commune de Garnich , Dahlem, Garnich, Hivange, Kahler
macommune.lu
Garnich_Placeholder Logo Pacte Climat.JPG

Liens

Provenance des photos

-Archives de la commune de Garnich

-Michel Heisbourg

-Mariette Kariger

-Jean-Michel Richard

© Administration Communale de Garnich