Lëscht vun de Veräiner

58 Latdevils Garnich

Alfa Romeo Club Kahler

Amiperas Garnich

Amitié Luxembourg-Indonésie (Alindo)

BBRacing asbl

Bergers Britannique et Australian Shepherd Club Luxembourg

Canna medica asbl

Cercle hippique Garnich

Chorale Ste Cécile Garnich-Dahlem

Club des Jeunes Kahler

Club du St Bernard et des Bouviers Suisses Luxembourg asbl

De Kopplabunz (club de gymnastique pour dames – section Dahlem)

D'Héiwenger asbl

Duelemer Leit asbl

Entente des sociétés de Garnich

Épisclérite Production asbl

Fiederspill Club Garnich

Fit a Flott Garnich

Gaart an Heem G-D-H, asbl

Garnecher Musek asbl

GRNCH car and tuning club asbl

K.C.Kulangshuesen Duelem

Koler Bierger asbl

Koler-Leit.lu

Koler Movies Lëtzebuerg

Lasep - Sektioun Garnich

Opel Hecktriebler Lëtzebuerg asbl

Pyrrhus Movie Productions

Sapeurs-Pompiers Kahler

Schmunzelkëscht asbl

Spuerveräin "De leschten Centime"

UPDB Garnech

Wandertramps Garnich

 
Lëscht vun de Veräiner déi et net méi gëtt

1FC Garnich (1er fitness club de la commune)

58 Boys Garnich

Association des parents d'élèves

BBC Mambra Bertrange

Caramba 91

Club des Jeunes Garnich

Collie et Bergers Britanique Club

DT Dahlem-Garnich

EDC Iron-Darts

Elite Garnich

Footing Club

Jugend vun Duelem

K.C. "Duelemer Hexen"

K.C. 5 hannen erëm Garnich

K.C. "No Fear" Duelem

K.C. "Lëschteg Bunn"

Ke Sou

Lëtzebuerger Electronic Darts Federatioun

No Name

Sanifoot Futsal Club

Sapeurs-Pompiers Garnich 

Seat Club Lëtzebuerg

Sportfëscherveräin

Supporter Club "Ënner Frënn" (Pompiers-Fanfare)

Enrôlés de force section Ouest

macommune.lu
Garnich_Placeholder Logo Pacte Climat.JPG
© Administration Communale de Garnich