Agenda

novembre 2017
   
Catégorie:
11 nov.
Fêtes
Et ass Kiermes am Duerf
14 nov.
Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn
18 nov.
Conférences et Réunions
Gemittlech zesumme sinn, poteren, spillen, laachen, plangen, ee Pättchen drénken...
26 nov.
Sports et Loisirs
Kaartentournoi fir de gudden Zweck
Fêtes
Eis Senioren gi gefeiert
28 nov.
Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn
29 nov.
Maacht ären eegenen Adventskranz
macommune.lu
Garnich_Placeholder Logo Pacte Climat.JPG

Documents

BODY FIT

Body Fit - Musculation - Souplesse - Step - Trimmer

Chaque mardi soir de 19h45 à 20h45 au hall sportif Elsy Jacobs à Garnich.

S'adresse à toute personne intéressée. Une première participation est toujours possible, même lors du 2e semestre.

Organisé par: Fit a Flott Garnich

Contact: Yvonne Pirner-Piock, 26375334, piock@pt.lu (Secrétaire) / Line Fohl-Olinger, 388026, fohl@pt.lu (Présidente)

De BICHERBUS an der Gemeng Garnich

Festival Elsy Jacobs

Landakademie

Programm Oktober bis Dezember 2017

Brochure

Stréckcours mam Annelie Back

All Dënschden vun 18 bis 20 Auer "Am Keller" mam Annelie Back.
Info bei der "Duelemer Leit asbl": duelemer.leit@garnich.lu

SuperDrecksKëscht an ärer Gemeng

 

Info

© Administration Communale de Garnich