Agenda

janvier 2018
   
Catégorie:
7 janv.
Fêtes
Mir ginn ee Patt op dat neit Joer!
9 janv.
Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn
13 janv.
Mir kommen är al Chrëschtbeemercher asammelen. Dat fir d'Buergbrennen.
14 janv.
Sports et Loisirs
Tournoi de futsal
20 janv.
Gemittlech zesumme sinn, poteren, spillen, laachen, plangen, ee Pättchen drénken...
Conférences et Réunions
Generalversammlung
21 janv.
Sports et Loisirs
Marche populaire
23 janv.
Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn
27 janv.
Conférences et Réunions
Generalversammlung Spuerveräin "De leschten Centime"
28 janv.
Conférences et Réunions
Generalversammlung Garnecher Musek
macommune.lu
Garnich_Placeholder Logo Pacte Climat.JPG

Documents

BODY FIT

Body Fit - Musculation - Souplesse - Step - Trimmer

Chaque mardi soir de 19h45 à 20h45 au hall sportif Elsy Jacobs à Garnich.

S'adresse à toute personne intéressée. Une première participation est toujours possible, même lors du 2e semestre.

Organisé par: Fit a Flott Garnich

Contact: Yvonne Pirner-Piock, 26375334, piock@pt.lu (Secrétaire) / Line Fohl-Olinger, 388026, fohl@pt.lu (Présidente)

De BICHERBUS an der Gemeng Garnich

Festival Elsy Jacobs

Stréckcours & Bitzcours

Stréckcours: All Dënschden vun 18 bis 20 Auer "Am Keller" zu Duelem.
Bitzcours: All Méinden Vu 19 bis 21 Auer "Am Keller" zu Duelem.
INFO

SuperDrecksKëscht an ärer Gemeng

 

Info

© Administration Communale de Garnich